กิจกรรมช่วยดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าและปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนวทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด  พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวนประมาณ 140 โคโลนี บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  …

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าสำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และได้ปลูกเศษปะการังที่แตกหักเพื่อฟื้นฟ ูบนลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณอ่าวนาคาเล หน้าโรงแรมถาวรบิช ฯลฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 13 คน  ทั้งนี้ได้วางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไป จำนวน 20 ชุด(จาก 40 ชุด) พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า…

coral-reefs-tri-trang-beach-25-aug-2019

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนว ทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดําน้ํา ดําเนินการ จัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จํานวน 20 ชุด เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการปลูก ฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง…

coral-conservation-center-for-research-and-and-learning-by-thavorn-beach

การคุยงานและวางแผนงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการัง และการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรดวส ได้เข้าร่วมการพูดคุยงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาล ปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม กับ คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยคุณเลิศได้อธิบายถึงระบบน้ําหมุนเวียนที่ใช้ในห้องปะการัง รวมทั้งวัฏจักรในโตรเจนกระบวนการทํางานในระบบบ่อกรองของเสียจากตู้เพาะเลี้ยงปะการัง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ ของการทําระบบน้ําหมุนเวียนนี้ เพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศจําลองธรรมชาติให้กับตัวปะการัง และเพื่อควบคุม คุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปะการัง พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยถึงการที่ไปเก็บกิ่งพันธุ์ที่แตกหักจากปัจจัย แวดล้อมต่างๆ และโดนตะกอนทับถมในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต มาเลี้ยงไว้ที่ห้องทดลองอนุบาล และ…

coral-reefs-koh-mai-thon-phuket

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนวทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานัก อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.๙ พร้อมด้วยอาสาสมัครนัก ดําน้ํา ดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการ ปลูกฟื้นฟูปะการัง บริเวณหน้าเกาะไม้ท่อน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 120…

coral-conservation-center-for-research-by-thavorn-beach

การประชุมรับความรู้เรื่องปะการัง หาดนาคาเล อ่าวป่าตอง

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และ เจ้าหน้าที่จากโครงการฟื้นฟูปะการังของโรงแรมโรสวูด ทั้งหมด จํานวน 2 คน ได้เข้ามาประชุมรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปะการังของโครงการศูนย์ศึกษาทดลอง อนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โดยมี คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้บอกเล่าความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําหมุนเวียนที่ใช้ในห้องปะการัง และ ปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพน้ําที่ เหมาะสมต่อการเลี้ยงปะการัง รวมถึงวัตถุประสงค์ของตัวโครงการในการนําเศษปะการังที่แตกหัก มาพักไว้ในห้องทดลอง และนํากลับไปปลูกฟื้นฟูในธรรมชาติเป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อที่จะทําให้ โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังฯ ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 10

วันที่ 9 ก.ค. 2562 โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ดำเนินงานร่วมกับทีมนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน10 คน  ร่วมกันปลูกเสริมปะการัง จำนวน 80 โคโลนี บนโครงเหล็ก 3 โดม พร้อมซ่อมแซมยึดให้แน่นในส่วนที่ปะการังเสียหายจากกระแสคลื่นลมแรง และได้สำรวจแนวปะการังบริเวณสะพานเทียบเรือของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา จำนวน 2 ไลน์

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 9

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมมือ กับอาสาสมัคร นักดำน้ำ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 ท่าน ได้มาให้ความรู้เรื่องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปะการังบนวัสดุโครงเหล็ก โดยได้ดำเนินการปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 6 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูแนวปะการังโดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก และใช้กาวอิป็อกซี่ช่วยยึดติดด้วย โดยโครงเหล็กจำนวน 1 แปลง…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 4 คน ได้ทดลองปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 4 แปลง เป็นครั้งแรก โดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก จะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป

12