การสำรวจแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.05 น. เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 1 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept Transect ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ทำการสำรวจ โซน Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร พบปะการังเป็น 24.48% ปะการังตาย 30.63% ทราย 11.71% หิน 21.87% และเศษซากปะการัง 11.31% สัดส่วนระหว่างในโซน A1…

การสำรวจแนวปะปารังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 2 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept ซึ่งจะทำการสำรวจทั้งสิ้น 3 โซน ได้แก่ Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร, Reef flat (B) ที่ระดับความลึก 3-6 เมตร และ Reef slope (C) ที่ระดับความลึก 6-9 เมตร สำรวจโซนละ…

การติดตามผลการเจริญเติบโตและการปลูกปะการังในอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 1 คนได้ลงดำน้ำเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต จากการปลูกปะการังในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หลังจากทำการปลูก 33 วันปลูกทั้งสิ้น 511 โคโลนี พบปะการังที่ยังมีชีวิต 445 โคโลนี คิดเป็น 87.08% ปะการังที่หลุด 27 โคโลนี คิดเป็น 5.28% และพบปะการังที่ตาย 39 โคโลนี คิดเป็น 7.63% จากการปลูกวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หลังจากการปลูก…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 4 คน ได้ลงดำน้ำเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต จากการปลูกปะการังโดยใช้เศษปะการังที่แตกหักในธรรมชาติ และตัดสายรัดเคเบิลไทร์ออก หลังจากปลูกเป็นเวลา 7 วัน พบว่าปะการังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เมื่อถูกยึดตืดกับแนวปะการังเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า กิ่งปะการังบางส่วนหลุดหาย และฟอกขาวตายแต่เป็นส่วนน้อย จากการติดตามพบว่ามีปะการังที่ยังมีชีวิต 471 โคโลนี คิดเป็น 92.37% ปะการังที่หลุดหาย 24 โคโลนี คิดเป็น 4.70% และปะการังที่ฟอกขาวตาย 15 โคโลนี คิดเป็น 2.93% อีกทั้งจะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป  

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยาการทางทะเล และชมรมดำน้ำ SCG ได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังในอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ซึ่งมีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ได้ทำการปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)  โดยการเก็บกิ่งปะการังที่หักตามพื้น ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ไปติดบนซากปะการังเดิม ให้มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถเติบโตต่อไปได้ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้สามารถปลูกปะการังได้ทั้งสิ้น 500 โคโลนี และจะทำการปลูกต่อเนื่องในพื้นที่อ่าวป่าตอง หลังจาการปลูกปะการัง…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังต่อเนื่อง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 10 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณหน้าหาดนาคาเล อ่าวป่าตอง อ.กระทู้ ตามโครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตองโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการเก็บเศษปะการังที่ล่วงหล่นแตกหัก ไปติดยึดกับซากปะการังเดิมที่ตายแล้วด้วยตะปูคอนกรีตตอกแล้วรัดด้วยสายรัดให้แน่น  ทั้งนี้สามารถปลูกปะการังได้ทั้งสิ้น 200 โคโลนี และจะดำเนินการปลูกเป็นระยะโดยตั้งเป้าในพื้นที่อ่าวป่าตองในปี61จำนวน 2,000 โคโลนีหรือประมาณ 1 ไร่และหลังจากการปลูกจะมีการติดตามผลอัตราการรอดและการเจริญเติบโตเป็นระยะต่อไป   Planting coral reef restoration On February…

กิจกรรมให้ความรู้และดำน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้อนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดรวม 22 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเข้ากิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม รร. ถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และนำคณะฯ…

กิจกรรมรวมพลังรักษ์หาด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงแรมถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ได้อนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ให้กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “รวมพลังรักษ์หาด” ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยมีเด็กนักเรียนจาก Phuket Home School, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ทั้งหมดรวม 33 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะอาจารย์และนักศึกษา  ร่วมเข้าโครงการรวมพลังรักษ์หาด โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม รร. ถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ทำหน้าที่ให้ความรู้และพาน้องๆลงดำน้ำตื้นเยี่ยมชมสถานที่ปลูกฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลของภูเก็ตสืบต่อไป

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล อ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2560 ส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ร่วมกับโรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล บริเวณหาดนาคาเล อ่าวป่าตอง โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 15 คน ดำเนินการปลูกกะการังโดยการเก็บเศษปะการังที่แตกหักเสียหายจากกิจกรรมนักท่องเที่ยว และคลื่นลม ยึดติดปะการัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 โคโลนี นอกจากนี้ ยังได้เก็บขยะและดาวมงกุฎหนามในแนวปะการัง ได้ขยะประเภทเศษอวน และเชือกรวมทั้งสิ้นจำนวน 24 กิโลกรัม ดาวมงกุฏหนาม…

Phuket Coral Conservation

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตองโดยการมีส่วนร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ – สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง – โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท เจริญชนะ (๑๙๘๖) จำกัด)   ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๔ หลักการและเหตุผล อ่าวป่าตองในอดีตเคยได้ชื่อว่ามีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัย หลบภัยวางไข่ เลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อนรวมทั้งสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เป็นแหล่งทำการประมง และแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต โดยแนวปะการังทางด้านเหนือบริเวณหาดนาคาเล ที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์…